HÓA CHẤT HYPOCAL

HypoCal 70% d?ng b?t

Mã sản phẩm :
Giá : 1,200,000 đ

Tên hóa ch?t: CalciumHypochlorite (HypoCal 70%)

CTHH: Ca(OCl)2

Thành ph?n: Chlorine 65% - 70%

                   Water: 5.5% - 10%

                   Granularsize (14 - 50 mesh): 90%min

Công d?ng: Ch?t x? lý n??c, ch?t t?y tr?ng, ch?t di?t khu?n, ch?t di?t t?o

??c ?i?m: + D?ng r?n màu tr?ng trong su?t, s?n ph?m có th? có mùi Clo m?nh do s? tan rã c?a CalciumHypochlorite

                + Là ch?t Oxy hóa m?nh. K?t h?p v?i các ch?t khác nh? x?ng d?u có th? gây ra h?a ho?n, có tính ?n mòn

                + Nguy hi?m khi nu?t, có th? làm b?ng m?t và da, có th? gây kích ?ng ???ng hô h?p và làm b?ng, kích thích ???ng tiêu hóa và làm b?ng

                + Nhi?t ?? phân h?y: 175*C, t? tr?ng: 2 (n??c = 1)

                + ?? hòa tan trong n??c: 21.5g/100ml ? 0*C, 23,4g/100ml ? 40*C

Yêu c?u v? vi?c th?i b?: Rác th?i CalciumHypochlorite ch?a x? lý không ???c ?? b? tr?c ti?p vào c?ng rãnh ho?c m?t n??c. Sau khi kh? trùng, vi?c th?i b? ch?t bã ? bãi rác trên ??t li?n có th? ???c ch?p nh?n.

      


Thông tin chi tiết Bình luận
        D??i 20 thùng 2,400,000/thùng hay 60,000/kg
APC-AC15982-40      CalHypo d?ng b?t 70% - 40 kg/thùng 20 - 60 thùng 1,800,000/thùng hay 45,000/kg
        Trên 60 thùng 1,200,000/thùng hay 30,000/kg