LỌC NANOFIBER

NANOFIBER filter

Mã sản phẩm : 67355.67356.67357.67509.64837.64838.64869.65383.65384.65385.67355.67356.67357.67509
Giá : 31,670,000 đ
Thông tin chi tiết Bình luận

Code

Description

Cost

67355-0100 NanoFiber Auto 150 filter (10 m³/h) 31.670.000
67356-0100 NanoFiber Auto 180 filter (14 m³/h) 33.250.000
67357-0100 NanoFiber Auto 200 filter (18 m³/h) 34.840.000
67509 Auto adaptor kit 13.540.000

64837

NanoFiber 150 filter (10 m³/h)

22.880.000

64838

NanoFiber 180 filter (14 m³/h)

24.570.000

64839

NanoFiber 200 filter (18 m³/h)

26.260.000

65383

Replacement filtration media for Nanofiber 150

10.190.000

65384

Replacement filtration media for Nanofiber 180

11.460.000

65385 Replacement filtration media for Nanofiber 200 13.080.000
67355-0100 NanoFiber Auto 150 filter (10 m³/h) 34.520.000
67356-0100 NanoFiber Auto 180 filter (14 m³/h) 36.240.000
67357-0100 NanoFiber Auto 200 filter (18 m³/h) 37.960.000
67509 Auto adaptor kit 14.770.000